CIRKEV partikulárna a všeobecná

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: CIRKEV partikulárna a všeobecná


porov. Vlastnosti Cirkvi

Biskup je hlavou partikulárnej cirkvi a je za ňu zodpovedný 1369, 1560, 1594
Biskupi sú zodpovední za partikulárnu cirkev i za všeobecnú Cirkev 1594-1595
ČO znamená partikulárna cirkev 833
Eucharistia ako stredobod života partikulárnej cirkvi 893
Farnosť a partikulárna cirkev 2179, 2226
Každá partikulárna cirkev je Katolícka cirke 832-835
Kňazské vysviacky a partikulárna cirkev 1572
Tradície viery a partikulárna cirkev 83, 174, 192, 1202
Všeobecná Cirkev a partikulárna cirkev 879, 886
Zodpovednosť presbytéria za partikulárnu cirkev 1595
Biskupi a kňazi ako správcovia 893, 1119-1120
Boh posväcuje v Kristovi 790, 805, 947, 1076, 1082, 1084, 1110-1112
Modlitba 2558, 2655
Služba slova 2034, 2038
Spôsoby posväcovania 893
Kolegiálny a osobný charakter ekleziálnej služby 877-878
Moc spravovať Cirkev 553
Pastorálna služba Petra, apoštolov a biskupov ako základ Cirkvi 881
Poslanie biskupského kolégia 883, 885
Poslanie ekumenického koncilu 884
Poslanie jednotlivých biskupov 886
Poslanie rímskeho pápeža 882
Poslanie spravovať v zmys!e slúžiť 876, 894-895
Spolupráca veriacich laikov 911
Autorita ekumenického koncilu 891
Autorita Učiteľkého úradu biskupského kolégia a rímskeho pápeža 891, 2035
Autorita Učiteľkého úradu sa vzťahuje aj na prirodzený zákon 2036
Cirkev, matka a učiteľka 2030-2046
Katechéza a kázanie 2033
Ohlasovať spásu 2032
Poslanie učiť ako služba Božiemu slovu 86
Potreba vyučovať vo viere 2037
Rímsky pápež a biskupi ako autentickí učitelia 888, 2034
Sociálne učenie 2419-2425
Učiteľský úrad Cirkvi 85-87 , porov. Učiteľský úrad
Veriaci laici v poslaní učiť 906
Význam slov Poslanie učiť 890