Listovať v Katechizme

KKC 1697


1697 Pri katechéze je dôležité veľmi jasne vysvetliť, aká radostná je Kristova cesta a aké požiadavky kladie. Katechéza o „novom živote“ (Rim 6,4) v Kristovi má byť:
katechézou o Duchu Svätom, (737) vnútornom Učiteľovi života podľa Krista, milom hosťovi a priateľovi, ktorý tento život podnecuje, riadi, napráva a posilňuje;
katechézou o milosti, (1938) lebo milosťou sme spasení a len s pomocou milosti môžu naše skutky prinášať ovocie pre večný život;
katechézou o blahoslavenstvách, (1716) lebo Kristova cesta je zhrnutá v blahoslavenstvách; ony sú jedinou cestou k večnému šťastiu, po ktorom túži srdce človeka;
katechézou o hriechu a odpustení, (1846) lebo keď človek neuzná, že je hriešnikom, nemôže poznať pravdu o sebe, ktorá je podmienkou správneho konania, a keby sa mu neponúklo odpustenie, nemohol by túto pravdu zniesť;
katechézou o ľudských čnostiach, (1803) ktorá umožňuje pochopiť krásu a príťažlivosť správnych dispozícií konať dobro;
katechézou o kresťanských čnostiach viery, (1812) nádeje a lásky, ktorá sa veľkodušne inšpiruje príkladom svätých;
katechézou o dvojitom prikázaní lásky (2067) rozvinutom v Desatore;
katechézou ekleziálnou, (946) lebo kresťanský život môže rásť, rozvíjať sa a dávať sa len v mnohonásobnej výmene „duchovných dobier“ v „spoločenstve svätých“.