Listovať v Katechizme

KKC 1812


1812 Ľudské čnosti sú zakorenené v teologálnych čnostiach, ktoré uspôsobujú schopnosti človeka, aby mohli mať účasť na Božej prirodzenosti. Teologálne čnosti sa totiž bezprostredne vzťahujú na Boha. Robia kresťanov schopnými žiť vo vzťahu s Najsvätejšou Trojicou. (1266) Pôvodcom, dôvodom a predmetom teologálnych čností je jeden Boh v troch osobách.