Listovať v Katechizme

KKC 1846


1846 Evanjelium je zjavením Božieho milosrdenstva v Ježišovi Kristovi voči hriešnikom. (430) Anjel to oznamuje Jozefovi: „Dáš mu meno Ježiš, lebo on oslobodí svoj ľud od hriechov“ (Mt 1,21) . To isté platí o Eucharistii, sviatosti vykúpenia: „Toto je moja krv novej zmluvy, (1365) ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov“ (Mt 26,28) .