Listovať v Katechizme

KKC 810


810 „A tak sa všeobecná Cirkev javí ako ,ľud zhromaždený jednotou Otca a Syna a Ducha Svätého‘.“