Listovať v Katechizme

KKC 1991


1991 Ospravodlivenie je zároveň prijatím Božej spravodlivosti vierou v Ježiša Krista. Spravodlivosť tu znamená pravdivosť Božej lásky. Spolu s ospravodlivením sa vlieva do našich sŕdc viera, (1812) nádej a láska a je nám daná poslušnosť Božej vôli.