Listovať v Katechizme

KKC 933


933 Či je toto svedectvo verejné, ako v rehoľnom stave, alebo viac súkromné, ba dokonca skryté, Kristov príchod (672) zostáva pre všetkých zasvätených počiatkom a zameraním ich života:

„Keďže tu Boží ľud nemá trvalý domov,… (769) [tento stav] poukazuje všetkým veriacim na nebeské dobrá prítomné už na tomto svete, svedčí o novom a večnom živote, získanom Kristovým vykúpením, a zvestuje budúce vzkriesenie a slávu nebeského kráľovstva.“