Listovať v Katechizme

KKC 769


769 „Cirkev… bude zavŕšená až v nebeskej sláve“ pri Kristovom sláv¬nom príchode. (671, 2818) Až dovtedy „Cirkev kráča na svojej púti medzi prenasledova¬niami sveta a Božími útechami“. Vie, že tu na zemi je vo vyhnanstve, vzdialená od Pána a túži po plnom príchode Kráľovstva, po chvíli, „keď sa spojí v sláve so svojím Kráľom“. (675) Zavŕšenie Cirkvi a jej prostredníctvom i sveta v sláve sa neuskutoční bez veľkých skúšok. Až vtedy „všetci spravod¬liví počnúc Adamom, (1045) od spravodlivého Ábela až po posledného vyvoleného, budú zhromaždení vo všeobecnej Cirkvi u Otca“.