Listovať v Katechizme

KKC 860


860 V úrade (po latinsky munus – hodnosť a poslanie) apoštolov je jeden neprenosný prvok: to, že sú vyvolenými svedkami Pánovho zmŕtvychvstania (642) a základmi Cirkvi. Ale v ich úrade je aj jeden trvalý (prenosný) prvok. Kristus im sľúbil, že zostane s nimi až do skončenia sveta. „Božské poslanie, ktoré Kristus zveril apoštolom, bude trvať až do skončenia vekov, lebo evanjelium, (765) ktoré majú odovzdávať, je pre Cirkev navždy základom celého jej života. (1536) Preto sa apoštoli… postarali o ustanovenie svojich nástupcov.“