Listovať v Katechizme

KKC 859


859 Ježiš ich pridružuje k svojmu poslaniu, ktoré dostal od Otca: Ako „Syn nemôže nič robiť sám od seba“ (Jn 5,19.30) , ale všetko dostáva od Otca, ktorý ho poslal, tak ani tí, ktorých posiela Ježiš, nemôžu nič urobiť bez neho. Od neho dostávajú misijný príkaz a moc vykonávať ho. Kristovi apoštoli teda vedia, že Boh ich „urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy“ (2Kor 3,6) , za „Božích služobníkov“ (876) (2Kor 6,4) , za „Kristových vyslancov“ (2Kor 5,20) , za „Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev“ (1Kor 4,1) .