Listovať v Katechizme

KKC 2420


2420 Cirkev vynáša svoj morálny úsudok (2032) o ekonomických a sociálnych otázkach, „keď to vyžadujú základné práva osoby alebo spása duší“. V morálnom poriadku vychádza z poslania, ktoré sa líši od poslania politických autorít: Cirkev sa stará o časné aspekty spoločného dobra, lebo sú zamerané na najvyššie Dobro, náš posledný cieľ. (2246) Usiluje sa inšpirovať správne postoje vo vzťahu k pozemským dobrám a v spoločensko-hospodárskych vzťahoch.