Listovať v Katechizme

KKC 2336


2336 Ježiš prišiel, aby obnovil stvorenie v čistote jeho pôvodu. (1614) V reči na vrchu dôsledne vysvetľuje Boží plán: „Počuli ste, že bolo povedané: ,Nescudzoložíš!‘ No, ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5,27-28) . Človek nemá rozlučovať, čo Boh spojil.

Tradícia Cirkvi chápala šieste prikázanie tak, že sa vzťahuje na celú ľudskú sexualitu.