Listovať v Katechizme

KKC 2156


2156 Sviatosť krstu (232) sa udeľuje „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19) . Pri krste Pánovo meno posväcuje človeka a kresťan dostáva svoje meno v Cirkvi. (1267) Môže to byť meno niektorého svätca, čiže učeníka, ktorý žil životom príkladnej vernosti voči svojmu Pánovi. Patronát svätca poskytuje vzor lásky a zabezpečuje jeho orodovanie. „Krstné meno“ môže vyjadrovať aj niektoré kresťanské tajomstvo alebo kresťanskú čnosť – „Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa nedávalo meno, ktoré je cudzie kresťanskému zmýšľaniu.“