Listovať v Katechizme

KKC 232


232 Kresťania sú krstení „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (189, 1223) (Mt 28,19) . Predtým odpovedajú „Verím“ na trojnásobnú otázku, ktorou sa od nich žiada, aby vyznali svoju vieru v Otca, v Syna a v Ducha: „Viera všetkých kresťanov má základ v Trojici.“