Listovať v Katechizme

KKC 2046


2046 Kresťania svojím životom podľa Krista (671, 2819) urýchľujú príchod Božieho kráľovstva, „kráľovstva spravodlivosti, pravdy a pokoja“. Nezanedbávajú pritom svoje pozemské úlohy; verní svojmu Učiteľovi ich plnia svedomite, trpezlivo a s láskou.