Listovať v Katechizme

KKC 1303


1303 Preto birmovanie (1262-1274) prináša vzrast a prehĺbenie krstnej milosti:
prehlbuje naše zakorenenie v Božom synovstve, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ (Rim 8,15) ;
pevnejšie nás zjednocuje s Kristom;
zveľaďuje v nás dary Ducha Svätého;
zdokonaľuje naše spojenie s Cirkvou;
dáva nám osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme ako praví Kristovi svedkovia slovom i skutkom šírili a bránili vieru, aby sme odvážne vyznávali Kristovo meno (2044) a nikdy sa nehanbili za kríž:

„Pripomeň si teda, že si dostal duchovný znak, ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a ducha svätej bázne, a chráň si, čo si dostal. Boh Otec ťa označil, Kristus Pán ťa posilnil a vložil ti do srdca Ducha ako závdavok.“