Listovať v Katechizme

KKC 1129


1129 Cirkev tvrdí, že sviatosti Novej zmluvy (1257) sú pre veriacich nevyhnutne potrebné na spásu. „Sviatostná milosť“ (2003) je milosť Ducha Svätého udelená Kristom a vlastná každej sviatosti. Duch uzdravuje a premieňa tých, čo ho prijímajú, pripodobňujúc ich Božiemu Synovi. Ovocie sviatostného života spočíva v tom, že Duch adoptívneho synovstva zbožšťuje veriacich, lebo ich životne spája s jednorodeným Synom, Spasiteľom. (460)