Listovať v Katechizme

KKC 993


993 Farizeji a mnohí Pánovi súčasníci očakávali vzkriesenie. (575) Ježiš ho s istotou učí. Saducejom, ktorí ho popierajú, odpovedá: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc?“ (Mk 12,24) . Viera vo vzkriesenie sa zakladá na viere v Boha, (205) ktorý „nie je Bohom mŕtvych, ale živých“ (Mk 12,27) .