Listovať v Katechizme

KKC 980


980 Pokrstený sa teda môže zmieriť s Bohom (1422-1484) a s Cirkvou sviatosťou pokánia:

„Cirkevní Otcovia právom nazvali pokánie ,akýmsi namáhavým krstom‘, Táto sviatosť pokánia je však taká potrebná na spásu pre tých, čo po krste padli, ako je potrebný sám krst pre tých, čo ešte nie sú znovuzrodení.“