Listovať v Katechizme

KKC 655


655 A napokon Kristovo zmŕtvychvstanie – i sám vzkriesený Kristus – je počiatkom a zdrojom nášho budúceho vzkriesenia: (989) „Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých… Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi“ (1Kor 15,20-22) . V očakávaní tohto zavŕšenia vzkriesený Kristus žije v srdciach svojich veriacich. (1002) V ňom kresťania zakusujú „sily budúceho veku“ (Hebr 6,5) a ich život je, Kristom unášaný do lona Božieho života, „aby… už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych“ (2Kor 5,15) .