Listovať v Katechizme

KKC 608


608 Keď Ján Krstiteľ súhlasil s tým, že udelí Ježišovi krst (523) podobne ako hriešnikom, spoznal v ňom a ukázal na neho ako na „Božieho Baránka, ktorý sníma hriech sveta“. Dáva tak najavo, že Ježiš je trpiaci Služobník ktorý sa mlčky nechá viesť na zabitie a nesie hriech mnohých, a súčasne veľkonočný baránok, symbol vykúpenia Izraela počas prvej Veľkej noci. Celý Kristov život vyjadruje jeho poslanie: (517) prišiel, „aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mk 10,45) .