Listovať v Katechizme

KKC 2542


2542 Zákon daný Izraelu nikdy nebol dostačujúci na ospravodlivenie (1963) tých, čo mu boli podriadení; ba stal sa nástrojom „žiadostivosti“. Nezhoda medzi chcením a konaním poukazuje na konflikt medzi Božím zákonom, ktorý je zákonom rozumu, a iným zákonom, ktorý „ma robí zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch“ (Rim 7,23) .