Listovať v Katechizme

KKC 2528


2528 „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5,28) .