Listovať v Katechizme

KKC 2466


2466 V Ježišovi Kristovi sa zjavila celá Božia pravda. On „plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14) , je „svetlo sveta“ (Jn 8,12) , je Pravda. „Kto verí“ v neho, „neostáva vo tmách“ (Jn 12,46) . Ježišov učeník ostáva verný jeho slovu, aby poznal pravdu, ktorá vyslobodzuje a posväcuje. Nasledovať Ježiša znamená žiť z „Ducha pravdy“ (Jn 14,17) , ktorého posiela Otec v jeho mene a ktorý uvádza „do plnej pravdy“ (2153) (Jn 16,13) . Svojich učeníkov Ježiš učí bezpodmienečnej láske k pravde: „Vaša reč nech je ,áno – áno,‘ ,nie – nie‘“ (Mt 5,37) .