Listovať v Katechizme

KKC 2068


2068 Tridentský koncil učí, že desať prikázaní zaväzuje kresťanov a že aj ospravodlivený človek je povinný ich zachovávať. (1993) A Druhý vatikánsky koncil tvrdí: „Biskupi ako nástupcovia apoštolov dostávajú od Pána… poslanie učiť všetky národy a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu, (888) aby všetci ľudia dosiahli spásu vierou, krstom a zachovávaním prikázaní.“