Listovať v Katechizme

KKC 189


189 Prvé „vyznanie viery“ sa robí pri krste. (1237) „Vyznanie viery“ je predovšetkým krstným vyznaním viery. (232) Pretože sa krst udeľuje „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19) , pravdy viery vyznávané pri krste sa členia podľa ich vzťahu k trom osobám Najsvätejšej Trojice.