Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 993-995


993 Farizeji a mnohí Pánovi súčasníci očakávali vzkriesenie. (575) Ježiš ho s istotou učí. Saducejom, ktorí ho popierajú, odpovedá: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc?“ (Mk 12,24) . Viera vo vzkriesenie sa zakladá na viere v Boha, (205) ktorý „nie je Bohom mŕtvych, ale živých“ (Mk 12,27) .

994 Ba viac, Ježiš spája vieru vo vzkriesenie so svojou osobou: „Ja som vzkriesenie a život“ (Jn 11,25) . Sám Ježiš vzkriesi v posledný deň tých, ktorí v neho uverili a ktorí jedli jeho telo a pili jeho krv. (646) Už teraz dáva znamenie a záruku vzkriesenia, keď vracia život niektorým mŕtvym a tým zvestuje svoje vlastné zmŕtvychvstanie, ktoré však bude patriť do iného poriadku. O tejto jedinečnej udalosti hovorí ako o „znamení proroka Jonáša“ (Mt 12,39) , ako o znamení chrámu: (652) predpovedá, že vstane z mŕtvych na tretí deň po tom, čo ho zabijú.

995 Byť Kristovým svedkom znamená byť „svedkom jeho zmŕtvychvstania“ (860) (Sk 1,22) , patriť k tým, čo „s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili“ (Sk 10,41) . Kresťanská nádej na vzkriesenie je plne poznačená stretnutiami so zmŕtvychvstalým Kristom. (655) Vstaneme z mŕtvych ako on, s ním a skrze neho.