Listovať v Katechizme

KKC 688


688 Cirkev, živé spoločenstvo vo viere apoštolov, ktorú odovzdáva ďalej, je miestom, kde poznávame Ducha Svätého:
v Písmach, ktoré inšpiroval;
v Tradícii, ktorej stále aktuálnymi svedkami sú cirkevní Otcovia;
v Učiteľskom úrade Cirkvi, ktorý sprevádza svojou pomocou;
vo sviatostnej liturgii prostredníctvom jej slov a symbolov, ktorými nás Duch Svätý uvádza do spoločenstva s Kristom;
v modlitbe, v ktorej sa prihovára za nás;
v charizmách a službách, ktorými sa buduje Cirkev;
v prejavoch apoštolského a misionárskeho života;
vo svedectve svätých, v ktorom prejavuje svoju svätosť a pokračuje v diele spásy.