Listovať v Katechizme

KKC 325


325 Apoštolské vyznanie viery vyznáva, že Boh je „Stvoriteľ neba i zeme“, a Nicejsko-carihradské vyznanie viery vysvetľuje: „… sveta viditeľného i neviditeľného“.