Listovať v Katechizme

KKC 2062


2062 Prikázania v prísnom zmysle slova nasledujú až na druhom mieste; vyjadrujú, čo zahŕňa v sebe príslušnosť k Bohu stanovená prostredníctvom zmluvy. Mravný život je odpoveďou na láskyplnú Pánovu iniciatívu. (142) Je vďačnosťou, prejavom úcty k Bohu a kultom vzdávania vďaky. (2002) Je spoluprácou na pláne, ktorý Boh uskutočňuje v dejinách.