Listovať v Katechizme

KKC 1328


1328 Nevyčerpateľné bohatstvo tejto sviatosti sa odráža aj v rozmanitých pomenovaniach, ktorými sa označuje. Každé z nich poukazuje na určité jej stránky. Volá sa:

Eucharistia, lebo je vzdávaním vďaky Bohu. (2637) Grécke slová eucharistein (Lk 22,19; 1Kor 11,24) a eulogein (1082) (Mt 26,26; Mk 14,22) pripomínajú židovské dobrorečenia, ktoré – najmä pri stolovaní – ohlasujú Božie diela: stvorenie, vykúpenie a posvätenie. (1359)