Listovať v Katechizme

KKC 1122


1122 Kristus poslal svojich apoštolov, aby „v jeho mene“ hlásali „všetkým národom… pokánie na odpustenie hriechov“ (Lk 24,47) : „Učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19) . Poslanie krstiť, teda sviatostné poslanie je zahrnuté v poslaní evanjelizovať, (849) lebo na sviatosť pripravuje Božie slovo a viera, (1236) ktorá je súhlasom s týmto slovom.

„Boží ľud sa zhromažďuje predovšetkým slovom živého Boha… Hlásanie slova sa vyžaduje na samo vysluhovanie sviatostí, lebo ide o sviatosti viery, ktorá sa rodí zo slova a ním sa živí.“