Listovať v Katechizme

KKC 107


107 Inšpirované knihy učia pravdu. „Keďže teda všetko, čo tvrdia inšpirovaní autori čiže svätopisci, sa má pokladať za tvrdenie Ducha Svätého, treba vyhlásiť, že knihy Písma isto, verne a bez omylu učia pravdu, (702) ktorú Boh chcel, aby bola zaznačená v posvätných spisoch na našu spásu.“