Listovať v Katechizme

KKC 90


90 V celku Zjavenia Kristovho tajomstva možno nájsť vzájomné spojitosti a súvislosti medzi dogmami. (114, 158) Treba pripomenúť, že „jestvuje poriadok čiže ,hierarchia‘ právd katolíckeho učenia, (234) lebo ich súvis so základom kresťanskej viery je rozličný“.