Listovať v Katechizme

KKC 1532


1532 Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky.
spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;
posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;
odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;
navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;
prípravu na prechod do večného života.