Listovať v Katechizme

KKC 1525


1525 Možno povedať, že podobne ako sviatosti krstu, (1680) birmovania a Eucharistie tvoria jeden celok, ktorý sa volá „sviatosti uvádzania do kresťanského života“, tak sviatosti pokánia, pomazania chorých a Eucharistia ako viatikum sú na konci kresťanského života „sviatosťami, ktoré pripravujú na nebeskú vlasť“ alebo sviatosťami, (2299) ktorými sa končí pozemské putovanie.