Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 550, 2816


550 Príchod Božieho kráľovstva je porážkou satanovho kráľovstva: (394) „Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo“ (Mt 12,28) . Ježišove exorcizmy vyslobodzujú ľudí (1673) z moci zlých duchov. Anticipujú Ježišovo veľké víťazstvo nad „kniežaťom tohto sveta“ (Jn 12,31) . Božie kráľovstvo bude definitívne nastolené Kristovým krížom: (440, 2816) „Z dreva [kríža] vládol Boh – Regnavit a ligno Deus.“

2816 V Novom zákone sa slovo basileia (541) môže preložiť ako „kráľovská hodnosť“ (abstraktné pomenovanie) alebo „kráľovstvo“ (konkrétne pomenovanie), alebo aj „kraľovanie“ (pomenovanie činnosti). (2632) Božie kráľovstvo je skôr ako my. Priblížilo sa vo vtelenom Slove, (560) je ohlasované v celom evanjeliu a prišlo v Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní. (1107) Božie kráľovstvo prichádza od Poslednej večere a v Eucharistii, je uprostred nás. Kráľovstvo príde v sláve keď ho Kristus odovzdá svojmu Otcovi:

„Aj sám Kristus môže byť Božím kráľovstvom, po ktorom denne túžime, aby prišlo, a želáme si, aby sa nám rýchlo ukázal jeho príchod. Keďže on sám je vzkriesením, lebo v ňom vstávame z mŕtvych, tak aj pod Božím kráľovstvom možno rozumieť jeho, lebo v ňom budeme kraľovať.“