Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 424, 2670


424 Pobádaní milosťou Ducha Svätého (683) a priťahovaní Otcom veríme a vyznávame o Ježišovi: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16) . Na skale tejto viery, ktorú vyznal svätý Peter, postavil Kristus svoju Cirkev. (552)

2670 „Nik nemôže povedať: (683) ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom“ (1Kor 12,3) . Vždy, keď sa začíname modliť k Ježišovi, Duch Svätý nás priťahuje na cestu modlitby svojou predchádzajúcou milosťou. (2001) Keďže nás učí modliť sa, pripomínajúc nám Krista, ako by sme sa nemali modliť aj k nemu samému? Preto nás Cirkev povzbudzuje, aby sme každý deň vzývali Ducha Svätého, najmä na začiatku a na konci každej dôležitej činnosti. (1310)

„Ak sa netreba klaňať Duchu Svätému, ako ma [potom] zbožšťuje krstom? Ak sa mu však treba klaňať či ho netreba uctievať?“