Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 2465-2470


2465 Starý zákon dosviedča: Boh je prameň všetkej pravdy. (215) Jeho slovo je pravda Jeho zákon je pravda. Jeho „vernosť z pokolenia na pokolenie“ (Ž 119,90) . Pretože „Boh je pravdivý“ (Rim 3,4) , sú členovia jeho ľudu povolaní žiť v pravde.

2466 V Ježišovi Kristovi sa zjavila celá Božia pravda. On „plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14) , je „svetlo sveta“ (Jn 8,12) , je Pravda. „Kto verí“ v neho, „neostáva vo tmách“ (Jn 12,46) . Ježišov učeník ostáva verný jeho slovu, aby poznal pravdu, ktorá vyslobodzuje a posväcuje. Nasledovať Ježiša znamená žiť z „Ducha pravdy“ (Jn 14,17) , ktorého posiela Otec v jeho mene a ktorý uvádza „do plnej pravdy“ (2153) (Jn 16,13) . Svojich učeníkov Ježiš učí bezpodmienečnej láske k pravde: „Vaša reč nech je ,áno – áno,‘ ,nie – nie‘“ (Mt 5,37) .

2467 Človek od prirodzenosti smeruje k pravde. Je povinný ju rešpektovať a dosviedčať: „V súlade so svojou dôstojnosťou všetci ľudia, pretože sú osoby,… sú samou svojou prirodzenosťou pobádaní a zároveň morálne povinní hľadať pravdu, (2104) predovšetkým pravdu týkajúcu sa náboženstva. Sú povinní poznanú pravdu aj prijať a celý svoj život usporiadať podľa požiadaviek pravdy.“

2468 Pravda ako správnosť v ľudskom konaní a v ľudskej reči sa volá aj pravdivosť, úprimnosť alebo priamosť. Pravdivosť alebo pravdovravnosť je čnosť, (1458) ktorá spočíva v tom, že sa človek prejavuje pravdivý vo svojich skutkoch a svojimi slovami hovorí pravdu, pričom sa vystríha dvojtvárnosti, pretvárky a pokrytectva.

2469 „Ľudia by nemohli spolunažívať, keby si vzájomne nedôverovali, t. j., keby si navzájom nehovorili pravdu.“ Čnosť pravdivosti dáva spravodlivo druhému, čo mu patrí. (1807) Pravdovravnosť zachováva správny stred medzi tým, čo treba povedať, a tajomstvom, ktoré treba zachovať: zahŕňa v sebe čestnosť a diskrétnosť. Na základe spravodlivosti „je človek povinný druhému čestne vyjaviť pravdu“.

2470 Kristov učeník prijíma „žiť v pravde“, to jest v jednoduchosti života, ktorý sa zhoduje s príkladom Pána a ostáva v jeho pravde: „Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu“ (1Jn 1,6) .