Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 224, 1328


224 Žiť vo vzdávaní vďaky: (2637) Ak je Boh Jediný, všetko, čo sme a čo máme, pochádza od neho: „Čo máš, čo si nedostal?“ (1Kor 4,7) . „Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?“ (Ž 116,12) .

1328 Nevyčerpateľné bohatstvo tejto sviatosti sa odráža aj v rozmanitých pomenovaniach, ktorými sa označuje. Každé z nich poukazuje na určité jej stránky. Volá sa:

Eucharistia, lebo je vzdávaním vďaky Bohu. (2637) Grécke slová eucharistein (Lk 22,19; 1Kor 11,24) a eulogein (1082) (Mt 26,26; Mk 14,22) pripomínajú židovské dobrorečenia, ktoré – najmä pri stolovaní – ohlasujú Božie diela: stvorenie, vykúpenie a posvätenie. (1359)