Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 1544-1545


1544 Všetky predobrazy kňazstva Starej zmluvy dosahujú svoje splnenie v Ježišovi Kristovi, ktorý je jediný „prostredník medzi Bohom a ľuďmi“ (1Tim 2,5) . Melchizedech, „kňaz najvyššieho Boha“ (Gn 14,18) , sa v kresťanskej tradícii považuje za predobraz kňazstva Ježiša Krista, jediného „veľkňaza na spôsob Melchizedecha“ (Hebr 5,10;6,20) , „svätého, nevinného, nepoškvrneného“ (874) (Hebr 7,26) , ktorý „jedinou obetou navždy zdokonalil tých, ktorých posväcuje“ (Hebr 10,14) , t.j. jedinou obetou svojho kríža.

1545 Kristova vykupiteľská obeta je jediná; (1367) uskutočnila sa raz navždy. A predsa sa sprítomňuje v eucharistickej obete Cirkvi. To isté treba povedať aj o jedinom Kristovom kňazstve: (662) sprítomňuje sa prostredníctvom služobného kňazstva, pričom sa nezmenšuje jedinečnosť Kristovho kňazstva. „A preto iba Kristus je pravý kňaz, ostatní však sú jeho služobníci.“