Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 150-152


150 Viera je predovšetkým osobným primknutím sa človeka k Bohu; súčasne a neoddeliteľne je slobodným súhlasom s celou pravdou, ktorú Boh zjavil. Keďže kresťanská viera je osobným primknutím sa k Bohu a súhlasom s pravdou, ktorú zjavil, líši sa od viery v človeka. Je dobré a správne úplne dôverovať Bohu a bezvýhradne veriť tomu, čo povedal. Bolo by však márne a pomýlené vložiť takúto vieru do nejakého tvora. (222)

151 Pre kresťana je viera v Boha neoddeliteľne spojená s vierou v toho, ktorého on poslal: v jeho milovaného Syna, v ktorom má zaľúbenie. Boh nám povedal, aby sme ho počúvali. Kristus sám povedal svojim učeníkom: „Veríte v Boha, verte aj vo mňa“ (Jn 14,1) . V Ježiša Krista môžeme veriť preto, že on je Boh, Slovo, ktoré sa stalo telom: (424) „Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť“ (Jn 1,18) . Keďže „videl Otca“ (Jn 6,46) , on jediný ho pozná a má moc zjaviť ho.

152 Nik nemôže veriť v Ježiša Krista, ak nemá účasť na jeho Duchu. (243, 683) Veď Duch Svätý zjavuje ľuďom, kto je Ježiš. Lebo „nik nemôže povedať: ,Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom“ (1Kor 12,3) . „Duch skúma všetko, aj Božie hĺbky… Ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch“ (1Kor 2,10-11) . Jedine Boh pozná Boha úplne. Veríme „v“ Ducha Svätého preto, že je Boh.

Cirkev neprestajne vyznáva svoju vieru v jedného Boha, (232) Otca, Syna a Ducha Svätého.