Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 1830-1831


1830 Morálny život kresťanov posilňujú dary Ducha Svätého. Sú to stále dispozície, ktoré robia človeka ochotným riadiť sa vnuknutiami Ducha Svätého.

1831 Je sedem darov Ducha Svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti (1299) a dar bázne voči Bohu. V celej svojej plnosti patria Ježišovi Kristovi, Dávidovmu Synovi. Dopĺňajú a privádzajú k dokonalosti čnosti tých, ktorí ich prijímajú. (1266) Spôsobujú, že veriaci sú ochotní pohotovo poslúchať Božie vnuknutia.

„Ty si môj Boh; na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch“ (Ž 143,10) .
„Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi… Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia“ (Rim 8,14.17) .