Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 144-149


144 Poslúchať (ob-audire: po-slúchať) vo viere znamená slobodne sa podriadiť počutému slovu, lebo jeho pravdivosť zaručuje Boh, ktorý je Pravda sama. Sväté písmo nám dáva za príklad takejto poslušnosti Abraháma. Ale jej najdokonalejším uskutočnením je Panna Mária.

145 List Hebrejom vo veľkej chváloreči na vieru predkov osobitne zdôrazňuje Abrahámovu vieru: (59, 2570) „S vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide“ (Hebr 11,8) . S vierou žil ako cudzinec a pútnik v Zasľúbenej zemi. Vierou Sára dostala schopnosť počať syna prisľúbenia. (489) A napokon Abrahám s vierou priniesol na obetu svojho jediného syna.

146 Takto Abrahám uskutočňuje definíciu viery, (1819) ako ju uvádza List Hebrejom: „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebr 11,1) . „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť“ (Rim 4,3) . Abrahám „posilnený“ touto „vierou“ (Rim 4,20) sa stal „otcom všetkých, čo veria“ (Rim 4,11.18) .

147 Starý zákon je bohatý na svedectvá tejto viery. List Hebrejom chváli príkladnú vieru, (839) ktorou „si predkovia získali dobré svedectvo“ (Hebr 11,2.39) . Ale „Boh prichystal pre nás niečo lepšie“ (Hebr 11,40) : milosť uveriť v jeho Syna „Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“ (Hebr 12,2) .

148 Panna Mária uskutočňuje poslušnosť viery (494, 2617) najdokonalejším spôsobom. Vo viere prijíma zvesť a prisľúbenie, ktoré jej priniesol anjel Gabriel, lebo verí, že „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1,37) , a dáva svoj súhlas: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38) . Alžbeta ju pozdravila slovami: (506) „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1,45) . Pre túto vieru ju budú blahoslaviť všetky pokolenia.

149 Cez celý jej život až po poslednú skúšku, keď jej syn Ježiš zomrel na kríži, jej viera nezakolísala. (969) Mária neprestala veriť, že Božie slovo „sa splní“. Preto Cirkev uctieva v Márii najrýdzejšie uskutočnenie viery. (507, 829)