SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZmeny v slávení sviatosti pokánia v priebehu storočÍ
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1447


1447 Konkrtna forma, akou Cirkev vykonvala tto moc prijat od Pna, prela v priebehu storo mnohmi zmenami. V prvch storoiach zmierenie kresanov, ktor sa po svojom krste dopustili osobitne akch hriechov (napr. modlosluobnctva, vrady alebo cudzolostva), bolo spojen s vemi prsnou disciplnou, poda ktorej kajcnici museli za svoje hriechy kona verejn poknie, trvajce asto dlh roky, prv ne mohli prija zmierenie. Do tohto stavu kajcnikov (ktor sa tkal iba uritch akch hriechov) sa pripalo len zriedka a v niektorch krajoch len raz za ivota. V 7. storo rski misionri, ktor sa inpirovali vchodnou mnskou tradciou, priniesli do kontinentlnej Eurpy skromn spsob poknia, ktor nevyaduje verejn a dlhotrvajce vykonvanie kajcnych skutkov pred prijatm zmierenia s Cirkvou. Odvtedy sa tto sviatos uskutouje tajnejm spsobom, medzi kajcnikom a kazom. Tto nov prax predvdala monos opakovania, a tak otvorila cestu k pravidelnmu pristupovaniu k tejto sviatosti. Umoovala zahrn do jedinho sviatostnho slvenia odpustenie akch i vednch hriechov. Tto formu poknia Cirkev pouva v hlavnch rtch a dodnes.

KKC1448


1448 Napriek tmto zmenm, ktormi v priebehu storo prela disciplna a slvenie tejto sviatosti, mono v nej rozozna t ist zkladn truktru. Obsahuje dva rovnako podstatn prvky. Na jednej strane kony loveka, ktor sa obracia pod vplyvom Ducha Svtho: tos, vyznanie hriechov a zadosuinenie. Na druhej strane psobenie Boha slubou Cirkvi, ktor prostrednctvom biskupa a jeho kazov udeuje v mene Jeia Krista odpustenie hriechov a uruje spsob zadosuinenia, modl sa tie za hrienika a kon s nm poknie. Takto je hrienik uzdraven a znova plne zapojen do eklezilneho spoloenstva.