SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSviatosť pokánia je ustanovená pre všetkých hriešnych členov Cirkvi
Zobrazova/Nezobrazova

KKC827


827 Km Kristus, ,svt, nevinn a nepokvrnen,(1425-1429) nepoznal hriech, ale priiel jedine preto, aby odinil hriechy udu, Cirkev zaha vo svojom lone hrienikov, je svt a zrove stle potrebuje oisovanie, ustavine kra cestou poknia a obnovy. (821) Vetci lenovia Cirkvi, vrtane jej sluobnkov, musia uznva, e s hrienikmi. Vo vetkch je ete pomiean a to a do skonenia ias kko hriechu s dobrm semenom evanjelia. Cirkev teda zhromauje hrienikov, ku ktorm u prila Kristova spsa, ale s ete stle na ceste posvcovania:
Cirkev je teda svt, hoci m vo svojom lone hrienikov, lebo nem in ivot ako ivot milosti: ak sa nm jej dy ivia, posvcuj sa; ak sa mu odcudzia, upadaj do hriechov a nezriadenost, ktor brnia, aby vyarovala jej svtos. Preto trp a rob poknie za tieto hriechy, z ktorch m vak moc vyslobodzova svoje deti Kristovou krvou a darom Ducha Svtho.

KKC1446


1446 Kristus ustanovil sviatos poknia(979) pre vetkch hrienych lenov svojej Cirkvi,(1856) predovetkm pre tch, ktor po krste upadli do akho hriechu, a tak stratili krstn milos a ranili eklezilne spoloenstvo. Sviatos poknia im ponka nov monos obrti sa(1990) a znovu zska milos ospravodlivenia. Cirkevn Otcovia predstavuj tto sviatos ako druh [zchrann] dosku po stroskotan, ktorm je strata milosti.