SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSpoločné slávenie
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1482

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: XI. Slvenie sviatosti poknia
       tma: 

1482 Sviatos poknia sa me uskutoni aj v rmci spolonho slvenia, pri ktorom sa kajcnici spolone pripravia na spove a spolone vzdvaj vaky za prijat odpustenie. V tomto slven je osobn vyznanie hriechov a individulne rozhreenie zalenen do liturgie Boieho slova s taniami a homliou, so spolonm spytovanm svedomia, spolonou prosbou o odpustenie, spolonou modlitbou Ote n a spolonm poakovanm. Toto spolon slvenie jasnejie vyjadruje eklezilnu povahu poknia. Nech by sa vak sviatos poknia slvila akokovek, je vdy u samou svojou povahou liturgickm,(1140) a teda eklezilnym a verejnm slvenm.

KKC1483

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: XI. Slvenie sviatosti poknia
       tma: 

1483 V prpadoch vnej potreby(1401) mono poui spolon slvenie sviatosti zmierenia so veobecnou spoveou a veobecnm rozhreenm. Takto vna potreba sa me vyskytn, ke hroz bezprostredn nebezpeenstvo smrti a kaz alebo kazi nemaj dos asu, aby vypouli spove kadho kajcnika. Vna potreba sa me vyskytn aj vtedy, ke vzhadom na poet kajcnikov niet napordzi dos spovednkov, ktor by mohli nleite vypou individulne spovede v primeranom ase, take by kajcnici bez vlastnej viny zostali dlh as bez sviatostnej milosti alebo bez svtho prijmania. V takom prpade, aby bolo rozhreenie platn, veriaci musia ma predsavzatie individulne vyzna svoje ak hriechy v nleitom ase. Dieczny biskup m posdi, i jestvuj podmienky, ktor sa vyaduj na veobecn rozhreenie. Vek as veriacich pri prleitosti vekch sviatkov alebo pt nepredstavuje prpad takejto vnej potreby.