SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLiturgické tradície a katolíckosť Cirkvi
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1200


1200 Od prvho spoloenstva v Jeruzaleme a po parziu (druh Kristov prchod) Boie cirkvi vern apotolskej viere slvia vade to ist vekonon tajomstvo. Tajomstvo slven v liturgii(2625) je jedno, ale formy jeho slvenia s rozlin.

KKC1201


1201 Nesmierne bohatstvo Kristovho tajomstva je tak vek, e nijak liturgick tradcia(2663) neme vyerpa monosti jeho vyjadrenia. Dejiny vzniku a rozvoja tchto obradov (rtov) svedia o ich podivuhodnom vzjomnom dopan. Ke cirkvi ili liturgick tradcie v spoloenstve viery a sviatost viery, navzjom sa obohacovali a rstli vo vernosti(1158) Tradcii a spolonmu poslaniu celej Cirkvi.

KKC1202


1202 Rozlin liturgick tradcie(814) vznikli prve so zreteom na poslanie Cirkvi. Cirkvi tej istej zemepisnej a kultrnej oblasti dospeli k slveniu Kristovho tajomstva osobitmi prejavmi prznanmi pre tamojiu kultru: v odovzdvan zverenho pokladu (2Tim 1,14) viery,(1674) v liturgickej symbolike, v organizovan bratskho spoloenstva, v teologickom chpan tajomstiev a vo formch svtosti. Tak sa Kristus, svetlo a spsa vetkch nrodov, stva prostrednctvom liturgickho ivota uritej cirkvi zjavnm nrodu a kultre,(835) ku ktorm je poslan a u ktorch je zakorenen. Cirkev je katolcka: me zaleni do svojej jednoty(1937) vetky prav kultrne bohatstv, priom ich oisuje.

KKC1203


1203 Liturgick tradcie alebo obrady, ktor sa v sasnosti pouvaj v Cirkvi, s: latinsk obrad (predovetkm rmsky, ale aj obrady niektorch miestnych cirkv, ako naprklad ambrozinsky obrad alebo obrady niektorch rehonch rdov), alej obrad byzantsk, alexandrijsk alebo koptsk, srsky, armnsky, maronitsk a chaldejsk. Posvtn koncil, verne poslun Tradcii, vyhlasuje, e svt matka Cirkev priznva vetkm prvoplatne uznanm obradom rovnak prvo a rovnak dstojnos a e ich chce aj v budcnosti zachova a vemone podporova.