SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLiturgické slávenie sviatosti posvätného stavu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1572

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 6. lnok SVIATOS POSVTNHO STAVU
     odsek: 
odstavec: IV. Slvenie tejto sviatosti
       tma: 

1572 Slvenie vysviacky biskupa, kazov alebo diakonov si svojm vznamom v ivote partikulrnej cirkvi vyaduje, aby sa na om ziiel o najv mon poet veriacich. Prednostne sa m kona v nedeu a v katedrle, a to tak slvnostne, ako je to primeran takejto prleitosti. Vetky tri vysviacky, teda biskupa, kaza a diakona, maj rovnak priebeh. Slvia sa v rmci liturgie Eucharistie.

KKC1573

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 6. lnok SVIATOS POSVTNHO STAVU
     odsek: 
odstavec: IV. Slvenie tejto sviatosti
       tma: 

1573 Podstatn obrad sviatosti posvtnho stavu pre vetky tri stupne sa sklad z vloenia rk biskupa na hlavu svtenca,(699) ako aj z osobitnej konsekranej modlitby, ktor vyprosuje od Boha vyliatie Ducha Svtho a jeho darov primeranch slube, na ktor je kandidt svten. (1585)

KKC1574

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 6. lnok SVIATOS POSVTNHO STAVU
     odsek: 
odstavec: IV. Slvenie tejto sviatosti
       tma: 

1574 Ako vo vetkch sviatostiach, aj toto slvenie sprevdzaj niektor dodaton obrady. Hoci sa v rozlinch liturgickch tradcich znane lia, maj spolon to, e vyjadruj mnohorak aspekty sviatostnej milosti. Tak v latinskom obrade vodn obrady predstavenie a vyvolenie svtenca, prhovor biskupa, otzky kladen svtencovi, litnie k svtm dosviedaj, e voba kandidta sa vykonala v slade so zvyklosami Cirkvi, a pripravuj slvnostn kon vysviacky. Po nej nasleduj viacer obrady, ktor symbolicky vyjadruj a dopaj tajomstvo, ktor sa prve uskutonilo: pre biskupa a kaza je to pomazanie svtou krizmou,(1294) znak osobitnho pomazania Duchom Svtm, ktor ich slubu rob plodnou; odovzdanie knihy evanjeli, prstea, mitry a pastierskej palice biskupovi ako znak jeho apotolskho poslania hlsa Boie slovo, jeho vernosti Cirkvi,(796) Kristovej neveste, a jeho lohy pastiera Pnovho stda; odovzdanie patny s hostiou a kalicha s vnom kazovi, obetnch darov svtho udu, ktor je povolan prina Bohu; odovzdanie knihy evanjeli diakonovi, ktor prve dostal poslanie hlsa Kristovo evanjelium.

KKC 1597

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 6. lnok SVIATOS POSVTNHO STAVU
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1597 Sviatos posvtnho stavu sa udeuje vkladanm rk a po om nasledujcou slvnostnou konsekranou modlitbou, ktorou sa pre svtenca vyprosuj od Boha milosti Ducha Svtho potrebn na jeho slubu. Vysviacka vtla nezmazaten sviatostn znak (charakter).