SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLiturgické slávenie sviatosti pomazania chorých
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1517

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 5. lnok SVIATOS POMAZANIA CHORCH
     odsek: 
odstavec: III. Ako sa slvi tto sviatos?
       tma: 

1517 Ako vetky sviatosti, aj pomazanie chorch je liturgickm a spolonm slvenm, (1140) i u sa kon v rodine, v nemocnici, alebo v kostole, pre jednho chorho alebo pre cel skupinu chorch. Je vemi vhodn, aby sa slvilo v rmci Eucharistie, pamiatky Pnovej Vekej noci. Ak to okolnosti vyaduj, me sviatos poknia predchdza slvenie tejto sviatosti a po om me nasledova sviatos Eucharistie. Kee Eucharistia je sviatosou Kristovej Vekej noci, mala by by vdy poslednou sviatosou pozemskho putovania, viatikom (pokrmom na cestu)(1524) na prechod do venho ivota.

KKC1518

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 5. lnok SVIATOS POMAZANIA CHORCH
     odsek: 
odstavec: III. Ako sa slvi tto sviatos?
       tma: 

1518 Slovo a sviatos tvoria nedeliten celok. Slvenie otvra liturgia slova, ktor predchdza kon poknia. Kristove slov a svedectvo apotolov podnecuj vieru chorho a spoloenstva, aby vyprosovali od Pna silu jeho Ducha.

KKC1519

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 5. lnok SVIATOS POMAZANIA CHORCH
     odsek: 
odstavec: III. Ako sa slvi tto sviatos?
       tma: 

1519 Slvenie tejto sviatosti obsahuje najm tieto prvky: star [po grcky presbyteroi] Cirkvi (Jak 5,14) mlky vkladaj ruky na chorch; vo viere Cirkvi sa modlia nad chormi; je to epiklza vlastn tejto sviatosti; potom udeuj pomazanie olejom, ktor posvtil biskup alebo, v prpade potreby, kaz.
Uveden liturgick kony naznauj, ak milos udeuje tto sviatos chorm.

KKC 1531

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 5. lnok SVIATOS POMAZANIA CHORCH
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1531 Slvenie tejto sviatosti v podstate spova v pomazan chorho olejom na ele a na rukch (v rmskom obrade) alebo na inch astiach tela (vo vchodnch obradoch). Toto pomazanie sprevdza liturgick modlitba vysluhujceho kaza, ktorou vyprosuje osobitn milos tejto sviatosti.